• ЕЛИАС T&P
  • +359 2 981 3731
  • +359 885 962 628
  • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
ОТ ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕЛИАС

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.С тези Общи условия се уреждат взаимоотношенията между преводаческа агенция ЕЛИАС (юридическо наименование „EЛИАС Т&Р” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев” 43, ет. 3, ЕИК 130986322, рег. № от КЗЛД 0053309/06.02.2001 г.), наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, и потребителите (клиентите) на предоставяните от нея услуги, наричани по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

1.2.Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато липсва конкретен договор между тях за възлагане на предоставяните от преводаческа агенция ЕЛИАС услуги, наричан по-долу за краткост „Договор за възлагане”. При наличие на „Договор за възлагане”, тези условия са неразделна част от него. При несъответствие между клаузите на Общите условия и тези на конкретния договор, се прилагат клаузите на „Договора за възлагане”.

1.3.Преводаческа агенция ЕЛИАС предоставя следните услуги:
1.3.1.писмени преводи на документи и други книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
1.3.2.експресни преводи;
1.3.3.легализация на документи;
1.3.4.устни преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
1.3.5.онлайн преводи;
1.3.6.локализация на текстове;
1.3.7.редактиране и коригиране на текстове (на български и на чужди езици);
1.3.8.допълнителни услуги.

II.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а той от своя страна приема да извърши посочената в поръчката услуга.

2.2.Поръчката e споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и с подписването й ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и подписва тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2.3.Поръчката се счита за изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато са изпълнени клаузите на тези Общи условия, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти, директиви и други технически спецификации, което гарантира качеството на извършваната услуга.

III.УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

3.1.Условия за извършване на писмени преводи (вкл. експресни и онлайн преводи)
3.1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при поръчка на писмен превод да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3.1.1.1.изписването на имената на физически и юридически лица, адреси, географски наименования и др., които се срещат в материала за превод; при липсата на тази информация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда или изписва съгласно Закона за транслитерацията;
3.1.1.2.изписването на съкращенията в материала за превод; ако такива не бъдат предоставени, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги превежда по своя преценка или ги изписва съгласно Закона за транслитерацията, или ги оставя без превод;
3.1.1.3.четлив текст; ако не бъде предоставен такъв, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разчита текста доколкото е възможно, а на нечетливите места пише „не се чете”;
3.1.1.4.речник на терминологията, която желае да бъде използвана в превода; ако даден термин липсва в този речник, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го превежда по своя преценка.
3.1.2.Стандартен превод е този, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва в срок от 48 часа и чийто обем е до 5 електронни страници.
3.1.3.Бърз превод е този, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва в срок от 24 часа и чийто обем е до 5 страници.
3.1.4.Експресен превод е този, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва в рамките на 2-8 часа и чийто обем е от 1 до 3 електронни страници.
3.1.5.Онлайн превод е поръчка за превод, приета и предадена по електронната поща.
3.1.6.Преводи с обеми над упоменатите в т. 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4. се договарят допълнително.
3.1.7.Цената на писмените преводи се калкулира на електронна страница съгласно ценоразписа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, публикуван на уебсайта му, т.е. 1800 електронни знака с интервалите (30 реда по 60 знака/ред по БДС).
3.1.8.Минималният обем превод, който се калкулира, е 1 електронна страница.
3.1.9.Последната започната страница се счита за цяла страница.
3.1.10.Крайната цена се изчислява в зависимост от броя на електронните знаци в готовия превод.
3.1.11.Цената на превод от чужд на друг чужд език се калкулира като сума от цената на превода от чуждия на български език и на превода от български на втория чужд език. Срокът за извършване на превода е сума от времето за извършване на превода от чуждия на български език и времето за извършаване на превода от български на втория чужд език.
3.1.12.Цената на услугите в извънработно време и в почивни дни подлежи на договаряне.
3.1.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възлага извършването на превода на квалифициран преводач, който редактира и коригира превода си.
3.1.14.Преводът се редактира от редактор.
3.1.15.Стилистична и терминологична редакция на преводите от експерт-редактор се заплаща допълнително.
3.1.16.Всяко допълнително, заверено с оригинален подпис и печат копие на преведения документ, се таксува като 10% от стойността на превода.
3.1.17.При възлагане на онлайн превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предплати минимум 40% от цената на превода, като за потвърждаване на банков превод изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронната поща копие от платежното нареждане.
3.1.18.Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след получаване на платежното нареждане.
3.1.19.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от договорения срок, че онлайн преводът е готов, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да доплати веднага остатъка от цената на превода и да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие от второто платежно нареждане.
3.1.20.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати готовия онлайн превод на електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднага след получаване на потвърждението за заплащането му.
3.1.21. Допълнителното вмъкване на заверки или текстове в извършен и предаден на клиента превод се таксува като минимум 1 електронна страница.
3.1.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява копия на преводите до 6 месеца след извършването им.

3.2.Условия за извършване на легализация
3.2.1.Стойността на легализацията се изчислява на документ и включва държавните и куриерските такси.
3.2.2.В цената за легализация не се включва цената на писмения превод.
3.2.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за закъснение, което е по вина на инстанциите.
3.2.4.При отказ за легализация, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне оригинала на документа, който не е бил легализиран, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата за покриване на направените от него разходи за държавни и куриерски такси.
3.2.5.Стойността на легализацията се заплаща изцяло предварително.

3.3.Условия за извършване на устни преводи
3.3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заяви устен превод оптимално 2 седмици преди датата на извършването му и не по-късно от 3-5 дни преди него.
3.3.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна информация относно мястото, часа и времетраенето на събитието, на което ще се превежда, езиците и вида на превода, броя на необходимите преводачи, както и да предостави помощни материали и терминология за превода. При непредоставени помощни материали и терминология, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за влошено качество на устния превод.
3.3.3.Минималното време за калкулиране на устен превод е един час, а след първия час времето на превода се калкулира на половин час.
3.3.4.При устен превод се заплаща времето, в което преводачът е ангажиран, независимо дали той извършва превод през цялото време на ангажимента.
3.3.5.При целодневна ангажираност на преводача може да се договори по-ниска цена (цена/ден), като точно се дефинират задълженията на преводача.
3.3.6.При придружаване с цел превод извън София или в чужбина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема за своя сметка разноските на преводача за транспорт, храна и настаняване и те се калкулират и заплащат отделно от хонорара.

3.4.Условия за извършване на локализация
3.4.1.Услугата локализация не е включена в цената на превода и се договаря допълнително в зависимост от езика, терминологията, обема му и изискванията на клиента.
3.4.2.Цената на локализацията се изчислява на час, като при приемането на поръчката се дава приблизителна цена (от-до чàса).

3.5.Условия за редактиране и коригиране на преводи и текстове на български език
3.5.1.При редактиране и коригиране на преводи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригиналния текст заедно с превода му в електронен формат, като ясно уточни изискванията си.
3.5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приема за редакция преводи, направени с Гугъл.
3.5.3.Цената на редактирането/коригирането се калкулира въз основа на обема на изходния текст (1800 знака/електронна страница).

3.6.Условия за извършване на допълнителни услуги
3.6.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага следните допълнителни услуги:
3.6.1.1.компютърен набор и печат;
3.6.1.2.форматиране на текст;
3.6.1.3.комплексно форматиране;
3.6.1.4.преобразуване на файлови формати;
3.6.1.5.сканиране;
3.6.1.6.куриер.
3.6.2.Стандартен компютърен набор е този, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за срок от 48 часа и чийто обем е до 5 страници.
3.6.3.Бърз компютърен набор е този, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за срок от 24 часа и чийто обем е до 5 страници.
3.6.4.Експресен компютърен набор е този, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за срок от 2 до 8 работни часа и чийто обем е от 1 до 3 страници.
3.6.5.Компютърен набор с обем над гореспоменатите се договаря допълнително.
3.6.6.Цените за компютърен набор се калкулират на електронна страница, т. е. 1800 електронни знака с интервалите (30 реда по 60 знака/ред по БДС).
3.6.7.Цените за компютърен набор се отнасят за печатен текст и четлив ръкопис. За нечетливи почерци и неясни текстове цената се увеличава с 30%.
3.6.8.Цените за преобразуване на файлови формати и форматиране на текст са за формат А4.
3.6.9.При комплексно форматиране на текстове с картинки, диаграми, графики, таблици и др. с текст в тях (при превод на текста в тях) цената се определя от спецификата на целия материал.
3.6.10.Допълнителните услуги не са включени в цената на превода и се извършват съгласно ценоразписа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.6.11.Цените за допълнителни услуги в извънработно време и в почивни (празнични) дни се договарят допълнително.

IV.СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

4.1.Крайният срок за извършване на услугата се вписва в поръчката и започва да тече при предоставяне на всички необходими материали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2.Срокът се смята за валиден при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не внесе промени в процеса на изпълнение на поръчката.

V.ЦЕНА И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ

5.1.Цената на услугата се определя съгласно ценоразписа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е публикуван на уебсайта му.

5.2.Цената на услугата е уточнена в поръчката и се заплаща съгласно поръчката.

5.3.Цената на превода включва превод, редакция и корекция от преводач и редактиране от редактор.

5.4.Допълнителната редакция на превод от редактор-експерт и коригиране (проверка на коректурата) е допълнителна услуга и се заплаща допълнително.

5.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на приблизително 50% от договорената цена преди започване на изпълнението на услугата, а останалата част – при получаване на извършената услуга.

5.6.При бърз и експресен превод цената се завишава съответно с 50% и 100%.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.1.1.да прекъсне изпълнението на поръчката, като се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вече изпълнената част от поръчката;
6.1.2.върху интелектуалната собственост на предоставените от него материали, които остават негова собственост, но разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съхранява и използва за целите на превода.

6.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.2.1.да предоставя информация по време на изпълнението на поръчката;
6.2.2.да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума за поръчка, която не се е явил да получи в договорения срок.

VII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
7.1.1.да не започне или да спре изпълнението на поръчка, ако се окаже, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е предоставил информация, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно;
7.1.2.да удължи срока за изпълнение на поръчката, ако материалите и необходимата допълнителна информация не бъдат предоставени в срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7.1.3.да не предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършената услуга, както и предоставените материали, вкл. оригиналите на документи, до заплащане на дължимата цена;
7.1.4.върху интелектуалната собственост на извършените от него преводи, освен ако не бъде договорено друго в писмена форма;
7.1.5.да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в списъка на своите клиенти и да използва името му за целите на своя фирмен маркетинг.

7.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.2.1.да осигури изпълнители с необходимата квалификация;
7.2.2.да изпълнява поръчките съгласно тези Общи условия, цените и сроковете в поръчката;
7.2.3.да съхранява грижливо получените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали и да му ги предаде при поискване, след приключване на изпълнението на поръчката.

VIII.РЕКЛАМАЦИИ

8.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация за предоставената му услуга в седемдневен срок, считано от датата на получаването й.

8.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточни ясно и точно в писмен вид рекламираните места в извършената поръчка.

8.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави рекламацията на независим специалист, който да прецени състоятелността на рекламацията и да отстрани недостатъците (ако има такива) за своя сметка в срок до 15 дни.

8.4.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счете рекламацията за несъстоятелна и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оспори това, страните подписват споразумение, в което определят трима експерти за оценка на рекламацията, един от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един независим експерт, избран по взаимно съгласие. В това споразумение страните изрично заявяват, че ще приемат заключението на експертите относно качеството на извършената поръчка.

8.5.Разходите по извършване на оценката са за сметка на неизправната страна.

8.6.Рекламации за легализирани документи се приемат само при получаването им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни е задължен да не разгласява неправомерно данни, факти, сведения и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с предоставяните от него услуги.

9.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява неправомерно информация, съдържаща се в материалите, които са му поверени във връзка с предлаганите от него услуги.

X.НЕУСТОЙКИ

10.1.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази договорения в поръчката срок, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% върху цената на поръчката за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от цената на поръчката.

10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка, в случай че закъснението за предаването на услугата се дължи на действия или бездействия на държавни и частни институции или на причини, посочени в глава XI. от тези Общи условия.

10.3.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати стойността на поръчката до 2 седмици след срока посочен в поръчката, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума за услугата.

10.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита за длъжник, без ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да му изпраща известие или покана.

XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, за неизпълнение или забавяне на поръчки вследствие на форсмажорни обстоятелства като земетресение, война, катастрофа, ембарго, буря, пожар, наводнение, актове на държавни и административни органи, стачки и др.

11.2.Общите условия, както и техните изменения, влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3.За спорове и неуредени въпроси в тези Общи условия или в „Договора за възлагане” се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.